Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Stanowisko ds.obsługi organów gminy i BHP

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Natalia Tytanicz-BiloObsługa organów gminy i BHP94 3160151n.tytanicz-bilo@swieszyno.pl7
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi organów gminy i BHP, należy:

 1. obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń rady gminy i komisji;
 2. przygotowywanie i dostarczenie materiałów dla radnych;
 3. sporządzanie protokołów  posiedzeń organów gminy i komisji;
 4. prowadzenie rejestru uchwał rady;
 5. prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego i przekazywanie ich do publikacji;
 6. przedkładanie uchwał rady organom nadzoru;
 7. przekazywanie do realizacji uchwał rady właściwym komórkom;
 8. przygotowywanie projektów planów pracy rady i jej komisji,
 9. prowadzenie rejestru i sprawowanie nadzoru nad terminowym załatwianiem wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
 10. realizowanie zadań dotyczących organizacji załatwiania skarg i wniosków, które wniesiono do rady gminy;
 11. przygotowywanie projektów pism przewodniczącemu rady;
 12. przygotowywanie dokumentacji do wypłaty diet radnym i sołtysom,
 13. pomoc techniczno-organizacyjna w zadaniach przewodniczącego rady.
 14. Obsługa techniczno-organizacyjna organów sołectw.
 15. Organizacja i obsługa wyborów organów sołectw.
 16. Prowadzenie rejestru uchwał i wniosków z zebrań wiejskich oraz monitorowanie ich realizacji.
 17. Prowadzenie kalendarza korzystania z sali konferencyjnej.
 18. Realizacja zadań służby bhp w urzędzie gminy w tym: przeprowadzanie kontroli warunków pracy, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 19. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, w szczególności: stosowanych urządzeń oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.
 20. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 21. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 22. Prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 23. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 24. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych urządzeniach.
 25. Praca w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.
 26. Prowadzenie dokumentacji z zakresu bhp, w tym rejestrów.
 27. Prowadzenie szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego i wydawanie zaświadczeń z odbycia tego szkolenia.
 28. Przygotowanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zatrudnionych w urzędzie i kierowników jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio wójtowi.
 29. Organizowanie szkoleń okresowych zgodnie z wymogami i kwalifikacjami pracowników.
 30. Prowadzenie spraw związanych ze środkami ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, oraz środków ochrony osobistej.
 31. Prowadzenie spraw związanych zapewnieniem posiłków profilaktycznych i napojów.
 32. Wyposażenie i oznakowanie obiektu w instrukcje, apteczki pierwszej  pomocy oraz niezbędne znaki bezpieczeństwa.