Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Grzegorz Górski stanowisko ds. zamówień  publicznych94 3160147

g.gorski@swieszyno.pl

5
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy:

 1. przygotowywanie planu zamówień publicznych oraz wymaganej sprawozdawczości;
 2. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ustalonym Regulaminem udzielania zamówień publicznych;
 3. doradztwo pracownikom i jednostkom organizacyjnym Gminy w sprawie zamówień publicznych;
 4.  przygotowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostarczanych przez poszczególne stanowiska pracy;
 5. zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. sporządzanie i koordynowanie umów zawieranych przez Gminę Świeszyno w zakresie zamówień publicznych;
 7. udział w pracach Komisji przetargowej Urzędu Gminy Świeszyno;
 8. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
 9. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 10. przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Świeszyno określonych w budżecie Gminy;
 11. opracowanie merytoryczne Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz treści ogłoszenia o zamówieniu;
 12. przygotowanie treści zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno o powołaniu komisji przetargowej pracującej zgodnie z regulaminem komisji przetargowej;
 13. przekazywanie zweryfikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia oraz zarządzenia o powołaniu komisji do podpisu przez Wójta;
 14. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, ogłoszenia o zamówieniu i zarządzenia o powołaniu komisji przetargowej;
 15. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno ogłoszenia o zamówieniu;
 16. publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
 17. przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie zgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych;
 18. udzielanie wyjaśnień wykonawcy w terminach zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych;
 19. otwarcie ofert z podaniem wartości oraz wybór najkorzystniejszej oferty;
 20. przygotowanie protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty;
 21. publikacja ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno;
 22. przygotowanie projektu umowy z wykonawcą;
 23.  przygotowanie ostatecznej wersji umowy z wykonawcą uzgodnioną z kancelarią prawną;
 24. zamieszczenie ogłoszenia o zawarciu umowy z wykonawcą w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych;
 25. przestrzeganie zasad i trybu działania zamówień publicznych określonych w ustawie prawo zamówień publicznych;
 26. przygotowanie sprawozdań i informacji statystycznej na potrzeby Wójta i innych organów;
 27. uzupełnianie na bieżąco wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych związanych z rozliczaniem prowadzonych inwestycji;
 28. współpraca ze wszystkimi referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu oraz z jednostkami podległymi w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych czynności;
 29. pomoc oraz ścisła współpraca merytoryczna z jednostkami organizacyjnymi Gminy Świeszyno przy prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 30. bieżąca realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta z zakresu zajmowanego stanowiska;
 31. prowadzenie rejestru umów w zakresie Referatu ds. inwestycji i rozwoju gminy zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie;
 32. opracowanie rocznego planu zamówień publicznych oraz jego aktualizacja w trakcie roku;
 33. prowadzenie transportu publicznego zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym tj. badanie i analiza potrzeb przewozowych na terenie gminy, zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, określenie przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.