Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Regulamin hali sportowo – widowiskowej

 

 

 

REGULAMIN

 

HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ

 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

W KONIKOWIE

 

 

 

 

Konikowo, 29.12.2015r.

I Regulamin Hali Sportowo – Widowiskowej

 1. Hala Sportowo – Widowiskowa zwana dalej „halą” administrowana jest przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie, zwanej dalej „szkołą”.

 2. Hala czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 21.00

 • w sobotę i w niedzielę w zależności od potrzeb (uroczystości gminne)

 

 1. W godzinach od 7.55 – 15.30 hala użytkowana jest przez szkołę.

 2. W godzinach od 16.00 – 19.00 hala wynajmowana jest w pierwszej kolejności placówkom oświatowym i stowarzyszeniom z terenu gminy Świeszyno.

 3. W godzinach pozostałych hala wynajmowana jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

 4. Punkty 3 – 5 mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania.

 5. Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o aktualny harmonogram ustalony przez administratora.

 6. Wynajmu hali dokonuje się na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Wynajmującym
  a Najemcą.

 7. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem.

 8. Z hali sportowej korzystać mogą:

 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,

 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,

 • dorosłe osoby fizyczne,

 • dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 

 1. Wynajem hali na zawody sportowe, imprezy artystycznej wystawy itp. z udziałem widowni odbywa się na podstawie odrębnych umów.

 2. Z hali nie mogą korzystać osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu,

 • których stan wskazuje, że są pod działaniem środków odurzających,

 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.

 

 1. Z pomieszczeń socjalnych hali korzystają tylko członkowie grup treningowych bez osób towarzyszących.

 2. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest:

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

 • założenie czystego obuwia halowego (na jasnym spodzie), nie pozostawiającego podczas używania hali zabrudzeń, rys, itp.,

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,

 • utrzymanie czystości na terenie hali, szatni i pomieszczeń sanitarnych,

 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali.

 

 1. Przebywającym na terenie hali nie wolno:

 • palić tytoniu, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,

 • wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,

 • wieszać się na obręczach i konstrukcji do gry w piłkę koszykową,

 • korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali bez uzgodnienia z wynajmującym,

 • wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła,

 • korzystać ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,

 • wykonywać ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym.

 

 1. Zajęcia szkolne – grup szkolnych, korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście na halę powinno odbywać się za jego zgodą.

 2. Uczniowie niećwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
  w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają pod jego opieką.

 3. Zabrania się uczniom i zawodnikom używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi szkoły.

 4. Wszelki skaleczenia lub urazy należy zgłaszać nauczycielowi. Trenerowi lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.

 5. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika obsługi szkoły.

 6. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

 7. W czasie zawodów lub innych zajęć organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali.

 8. Dyrektor szkoły oraz osoby upoważnione mogą kontrolować wszystkie zajęcia
  w zakresie przestrzegania regulaminu, w razie stwierdzenia rażących uchybień mogą zakazać korzystania z hali.

 9. W czasie trwania imprez masowych odbywających się w hali, osoby na niej przebywające zobowiązane są do stosowania się do poleceń służb porządkowych: policji, straży lub zaleceń organizatora imprezy.

 10. Zabrania się blokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych.

 11. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych mogą przebywać jedynie na widowni hali lub w wydzielonej części Sali.

 12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub wynajmujący).

 13. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i w hali kierownictwo hali
  i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności.

 14. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

 15. W hali i jej pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP
  i p. poż.

 16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

 17. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.

 18. Obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

 19. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

 20. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.

 21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do dyrektora Szkoły Podstawowej w Konikowie.

 22. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

 

II. Zasady wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej przy Szkole Podstawowej
im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie.

 

Wynajmu hali sportowej dokonuje się po podpisaniu stosownej umowy z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie na podstawie przedstawionych informacji.

1.Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:

- imię i nazwisko osoby wynajmującej,

- aktualny adres zamieszkania,

- numer dowodu osobistego,

- numer telefonu kontaktowego,

- szczegółowy termin wynajmu – należy podać konkretny dzień (dni tygodnia), w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.

2. Kluby, instytucje, zakłady pracy itp. Powinny szczegółowo zaznaczyć (podać):

- imię i nazwisko osoby wynajmującej,

- pełną nazwę wynajmującego,

- adres klubu, instytucji, zakładu pracy, itp.,

- szczegółowy termin wynajmu – należy podać konkretny dzień (dni tygodnia), w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć,

- należy wyznaczyć i podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę korzystającą
z hali sportowej wraz z numerem telefonu kontaktowego.

3. Czas przebywania w szatni po zajęciach/ treningach nie może być dłuższy niż 15 minut.

4. Minimalnym czasem wynajmu jest 30 minut i wielokrotność.

5. W przypadku wynajęcia hali sportowej na zawody, turnieje, konferencje, koncerty, imprezy kulturalne i inne, cena uzależniona jest od wielkości i charakteru imprezy.

6. Wynajem hali obejmuje 2 szatnie.

7. Wynajem nie obejmuje ruchomego sprzętu sportowego (piłki, rakiety, itp.)

8. Ceny wynajmu i usług określa Załącznik nr 1.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Hali Sportowo – Widowiskowej przy Szkole Podstawowej
im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

Cennik wynajmu hali.

lp.

Rodzaj wynajmu:

Cena dla Stowarzyszeń
z terenu Gminy Świeszyno

Cena dla pozostałych osób
i instytucji

1.

Wynajem hali – 30 minut.

12,50 zł

30 zł

2.

Wynajem hali – 60 minut.

25 zł

60 zł

3.

Wynajem hali powyżej 2 godzin (za każdą rozpoczętą godzinę)

25 zł

70 zł

4.

Wynajem hali wraz z widownią na imprezy (cena obejmuje użytkowanie hali wraz z szatnią
i nagłośnieniem)

do 6 godzin

370 zł

740 zł

powyżej 6 godzin za każdą następną godzinę

50 zł

74 zł

5.

Opłaty za dodatkowe usługi:

 

Nagłośnienie

62 zł

62 zł

Przygotowanie imprezy (krzesła, stoły) za 1 szt.

1,30 zł

1,30 zł

Dodatkowy sprzęt i inne cena do uzgodnienia