Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Henryka, Anny i Włodzimierza
poniedziałek, 15 lipiec 2024

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Regulamin Amatorskiej Ligi Orlika

R E G U L A M I N

A m a t o r s k i e j  L i g i  O r l i k a

jesień - 2017

 

1. ORGANIZATORZY

      a) Głównym Organizatorem Gmina Świeszyno

b) Współorganizatorem jest Szkoła podstawowa w Świeszynie

       c) Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne jest Bartłomiej Kuniczuk

e–mail: kuniczuk.bartlomiej@o2.pl, Tel.: 506987449

 

  2. UCZESTNICY

a) Uczestnikami mogą być wszyscy chętni sympatycy piłki nożnej – amatorzy, zorganizowani w drużyny, którzy w określonym terminie prześlą do Organizatora wymagane dokumenty. 

b) Zawodnicy niepełnoletni(od 16 roku życia) – muszą posiadać zgodę rodziców / prawnych opiekunów.

c) Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.

3. ZGŁOSZENIA DRUŻYN

Można dokonać drogą elektroniczną w określonym terminie, wysyłając wymagane dokumenty na adres e-mail Organizatora – kuniczuk.bartlomiej@o2.pl lub telefonicznie tel. 506987449 do 16.10.2017r.

Rozgrywki rozpoczynają się 20.10.2017r (piątek)

16.10.2017 dostępny będzie terminarz rozgrywek.

4. DRUŻYNY I ZAWODNICY

a) Każda drużyna musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny.

b) Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 14 zawodników.

 c) Po zgłoszeniu zawodnika nie ma możliwości wykreślenia go ani zamiany na innego zawodnika.

d) Drużyna na boisku występuje w składzie: 5 zawodników w polu oraz bramkarz.

 e) Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry, a mecz z udziałem takiego zawodnika może zostać zweryfikowany jako Vo.

 f) Kapitan zespołu ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub przedstawiciela Organizatora rozgrywek, celem wypisania protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu meczu ta sama osoba musi podpisać protokół wypełniony przez Sędziego zawodów, sprawdzając zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej drużyny. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

 5. DOPISYWANIE ZAWODNIKÓW i OKIENKA TRANSFEROWE

a) Jeżeli na liście zgłoszeń wpisanych jest mniej niż 14 zawodników, to przez cały okres trwania danej edycji można dopisać kolejnych - uzupełniając skład drużyny do 14 zawodników.

b) W trakcie trwania sezonu zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie.

c) Organizator zachowuje sobie jednak prawo do rozpatrywania indywidualnych próśb i wniosków o przejście do innego zespołu (np. w sytuacji wycofania się jego dotychczasowej drużyny z rozgrywek). Warunkiem jest złożenie pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem przez kapitana danego zespołu na ręce Organizatora rozgrywek.

6. MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ

a) Wszystkie mecze rozgrywane będą na boisku piłkarskim ze sztuczną trawą przy Szkole podstawowej w Świeszynie.

b) Wszystkie terminy są obligatoryjne i nie podlegają zmianom na prośby drużyn.

 c) Mecze Amatorskiej Ligi Orlika są rozgrywane w piątki od godziny 18.00.

 d) Szczegółowy terminarz dostępny będzie na stronie:www.swieszyno.com i na fanpage Orlik w Świeszynie

e) Wszelkie informacje na temat nieprzybycia drużyny na mecz, należy zgłosić telefonicznie  u Organizatora najpóźniej na 3 godziny przed planowaną godziną meczu.

7. SĘDZIA

a) Na każdy mecz wyznaczony jest przez Organizatora jeden Sędzia, który egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza on Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.

b) Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

c) Sędziami meczów są animatorzy orlika.

9. PRZEPISY GRY I PUNKTACJA

a) Drużyny grają systemem „każdy z każdym”

b) Czas trwania meczy: 2 x 12 min

b) Nie obowiązuje przepis o spalonym

c) Obowiązuje zakaz gry wślizgiem

d) W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną

 8. OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW

 OBOWIĄZKI:

a) Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych

b) Opracowanie terminarza rozgrywek

c) Weryfikacja wyników spotkań

d) Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

e) Zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania

 f) Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie takiej potrzeby karetki pogotowia (nr tel. 112 lub 999);

g) zapewnienie szatni wraz łazienkami;

PRAWA:

a) Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu.

b) Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

9. KARY

Walkower.

a) Za nieuzasadnione nieprzybycie na mecz oraz niepowiadomienie Organizatora i sędziego, na drużynę zostanie nałożona kara odjęcia 3 pkt. 

Kary indywidualne.

b) Zawodnik, który otrzyma karę wykluczenia (czerwona kartka) zobowiązany jest do opuszczenia terenu Orlika.

c) W przypadku braku reakcji zostanie wykluczony z dalszych rozgrywek do końca sezonu.

Zniszczenie lub zgubienie sprzętu (lejbiki / piłki)

d) Zawodnik lub drużyna, który/a zniszczy lub zgubi sprzęt należący do Organizatora zobowiązany/a będzie do odkupienia sprzętu.

14. PROTESTY

a) Kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów  dotyczących przebiegu danego meczu, gry zawodników nieuprawnionych.

b) Protesty przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej, najpóźniej 15 minut po zakończeniu danego spotkania.

10. NAGRODY

 a) Dyplomy otrzymają wszystkie zespoły które zgłoszą Organizatorowi chęć ich posiadania.

b) Najlepsze trzy zespoły otrzymają puchary.

 c) Dyplomy i statuetki otrzymają również „Król strzelców”, „Najlepszy bramkarz”, „Drużyna Fair Play”(Drużyna z najmniejszą ilością kar)

16. OPRAWA MEDIALNA

Aktualne wyniki, tabele, statystyki, zdjęcia drużyn i komentarze dostępne będą na  naszej stronie internetowej:www.swieszyno.com i Fanpage Orlik w Świeszynie

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 a) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie „Orlik” przez uczestników ALO.

b) Uczestnicy podpisując deklarację udziału w ALO potwierdzają, że są ubezpieczeni (NNW) , biorą w niej udział na własną odpowiedzialność , nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach ALO.