Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Referat Finansowo-Budżetowy (RFB)

Dane kontaktowe:

 

Imię Nazwisko

Stanowisko / Dział

Telefon

Email

Nr pokoju

Anabelle Marcińczak

Skarbnik Gminy

94 3160141

skarbnik@swieszyno.pl

9

Małgorzata Naszydłowska

Zastępca skarbnika

94 3160132

m.naszydlowska@swieszyno.pl

12

Małgorzata Sobczyk

Podatki i opłaty lokalne

94 3160143

m.sobczyk@swieszyno.pl

8

Aleksandra Wierzba

Księgowość

94 3160133

a.wierzba@swieszyno.pl

12

Urszula Głuchowska

Podatki i opłaty lokalne

94 3160138

u.gluchowska@swieszyno.pl

8

Katarzyna Hus

Księgowość

94 3160 122

k.hus@swieszyno.pl

8

Paula Paszek

Windykacja

94 3160129

p.paszek@swieszyno.pl

13

Sylwia Nowicka- Kodrans

Rozliczenia komunalne

94 3160124

s.nowicka-kodrans@swieszyno.pl

13

 Aldona Dudka

Podatki i opłaty lokalne

94 3160142

 a.dudka@swieszyno.pl

8

 

Do zakresu działania Referatu Finansowo - Budżetowego podległego skarbnikowi należy:

    1.   Opracowanie projektu budżetu gminy, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia.

    2.   Opracowanie planów finansowych budżetu gminy.

    3.   Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu gminy.

    4.   Przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

    5.   Przygotowywanie projektów zarządzeń wójta gminy i uchwał rady gminy w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej.

    6.   Nadzór i bieżąca kontrola realizacji budżetu, a w szczególności uzyskiwanie bieżących informacji o przyczynach odchyleń od planu.

    7.   Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez referat funkcji głównego dysponenta środków budżetowych przez:

 1)    przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące gminnych jednostek budżetowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych;

 2)    przekazywanie dotacji z budżetu gminy jednostkom organizacyjnym oraz dotacji innym podmiotom określonym w budżecie gminy.

    8.   Obsługa finansowo - księgowa rachunków bankowych gminy.

    9.   Prowadzenie obsługi gminy w zakresie zaciągania, rozliczania i ewidencji kredytów, pożyczek i obligacji.

 10.   Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków i rozchodów zgodnie z rozporządzeniami regulującymi zasady rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wymogami sprawozdawczości budżetowej i ustawy o rachunkowości, w tym również dotyczącej projektów finansowanych ze środków unii europejskich i funduszy pomocowych.

 11.   Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.

 12.   Prowadzenie ewidencji środków trwałych urzędu i wyposażenia, nadzór nad inwentaryzacją majątku i rozliczanie inwentaryzacji.

 13.   Przechowywanie i ewidencja weksli oraz gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umów.

 14.   Przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet.

 15.   Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych.

 16.   Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) urzędu gminy oraz sporządzanie jednostkowej deklaracji VAT.

 17.   Sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT gminy Świeszyno na podstawie deklaracji jednostek podległych i urzędu oraz rozliczenie w tym zakresie z właściwym urzędem skarbowym.

 18.   Sporządzanie i przekazywanie do właściwego ministerstwa Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT gminy Świeszyno (JPK-VAT).

 19.   Sporządzanie sprawozdań finansowych urzędu gminy Świeszyno i skonsolidowanych sprawozdań finansowych gminy Świeszyno.

 20.   Nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminy.

 21.   Prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników, płatników, inkasentów opłat.

 22.   Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie należności podatkowych, cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

 23.   Przygotowywanie projektów planów i analiz, zmian planów dochodów.

 24.   Przygotowanie projektu uchwały rady gminy dotyczącej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

 25.   Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i przychodów zgodnie z rozporządzeniami regulującymi zasady rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wymogami sprawozdawczości budżetowej i ustawy o rachunkowości.

 26.   Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu gminy.

 27.   Rozliczanie i odprowadzanie na rachunek dochodów budżetu państwa pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami.

 28.   Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu dochodów.

 29.   Księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

 30.   Księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez JST Na podstawie odrębnych ustaw w szczególności: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wycinkę drzew, opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, za udostępnienie danych, zwrot nienależnie pobranej dotacji.

 31.   Podejmowanie działań w zakresie egzekucji należności wymagalnych w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez JST Na podstawie odrębnych ustaw, należności cywilnoprawnych oraz kwot dotacji podlegających zwrotowi (upomnienia, tytuły wykonawcze) oraz podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania w/w zobowiązań.

32.  Udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej w zakresie przewidzianym w ustawach na podstawie których udzielane są ulgi w zapłacie, w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej i sprawozdawczość w tym zakresie.