Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Henryka, Anny i Włodzimierza
poniedziałek, 15 lipiec 2024

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Referat ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych

Dane kontaktowe:
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Marek BrzostkoKierownik690 990 161m.brzostko@swieszyno.plŚwieszyno 36
Ewa Jobturystyka i kultura fizyczna690 990 836e.job@swieszyno.plŚwieszyno 36
Paulina Klimkultura i zdrowie535 005 082p.klim@swieszyno.pl
Świeszyno 36

 

 

Do zadań Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych należy:

 1.  Przygotowywanie materiałów do opracowywania programów dotyczących rozwoju gminy.
 2.  Opracowywanie raportów, analiz i ocen dotyczących stanu gminy.
 3.  Ocena realizacji przyjętych programów rozwoju gminy.
 4.  Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowywania materiałów do programów dotyczących rozwoju gminy.
 5.  Uczestniczenie w aktualizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.
 6.  Opracowywanie analiz umożliwiających realizację przyjętych planów i kierunków rozwoju gminy.
 7.  Koordynacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowywania projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz innych zagranicznych i krajowych środków pomocowych.
 8.  Współudział w przygotowaniu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji z zagranicznych i krajowych środków pomocowych.
 9.  Współpraca z sąsiednimi gminami w sprawach wspólnych przedsięwzięć realizowanych przy udziale zagranicznych i krajowych środków pomocowych;
 10. Opracowywanie materiałów o gminie przeznaczonych na użytek wydawniczy, m.in. Ulotki, foldery, informatory.
 11. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z innymi samorządowymi krajowymi i zagranicznymi.
 12. Inicjowanie przedsięwzięć i gromadzenie materiałów promujących gminę;
 13. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie planowania i przygotowania materiałów promujących gminę.
 14. Organizowanie i koordynowanie gminnych uroczystości i imprez kulturalnych, wynikających z rocznego kalendarza imprez i uroczystości oraz bieżących potrzeb gminy.
 15. Realizacja zadań i programów działania w zakresie upowszechniania kultury, turystki, sportu i rekreacji.
 16. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 17. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
 18. Zezwolenia na imprezy masowe.
 19. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz kultury w gminie.
 21. Opracowywanie regulaminów i egzekwowanie zasad korzystania z terenów rekreacyjnych i innych obiektów gminnych (świetlic, placów, boisk, terenów gminnych).
 22. Organizowanie w świetlicach wiejskich zajęć animacyjnych, kulturalnych, warsztatów dla dzieci i dorosłych.
 23. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i spraw społecznych.
 24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu.
 25. Kontrola poprawności realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 26. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 27. Organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań statutowych.
 28. Współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia na terenie gminy.
 29. Podejmowanie działań mających na celu poprawę dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców.
 30. Koordynowanie i inicjowanie akcji z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej.
 31. Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;
 32. Obsługa administracyjna i współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.
 33. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, nieformalnych grup społecznych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
 34. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi w zakresie realizacji funduszu sołeckiego, koordynowanie działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, nadzór merytoryczny nad realizacją funduszu sołeckiego.
 35. Inicjowanie działań mających na celu aktywizację społeczności lokalnej.
 36. Koordynacja działań skierowanych do mieszkańców gminy, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 37. Koordynacja działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.
 38. Prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców gminy.
 39. Redagowanie lokalnego miesięcznika „Głos Świeszyna”, gminnej strony internetowej, nadzór nad obecnością gminy w portalach społecznościowych.
 40. Przygotowywanie aktualnych informacji o działaniach gminy na potrzeby zewnętrznych wydawnictw.