Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Projekty i programy

1. PROGRAM RZĄDOWY  „KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ”

 

Szkoły podstawowe w Gminie Świeszyno przystąpiły do Programu Rządowego „KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ”, ma to na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Do programu przystąpiły szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie, otrzymała dotację w wysokości 1300 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 349 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1649 zł  zakupić 95 książek, które znacznie wzbogaciły zasoby biblioteczne szkoły. Wśród nich znajduje się literatura dla dzieci, młodzieży oraz w niewielkiej ilości książki metodyczne dla nauczycieli. W ramach programu zaplanowano  na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, wiedzy o literaturze, recytatorskie oraz współpracę z Biblioteką Gminną.
 2. Szkoła Podstawowa im. Kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim, otrzymała dotację w wysokości 1300 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 325 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1649 zł zakupić 90 pozycji książkowych, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej. W ramach programu zaplanowano  na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, wiedzy o literaturze, recytatorskie oraz ścisłą współpracę z Biblioteką Gminną i MCK e-Eureka
 3. Szkoła Podstawowa w Dunowie, otrzymała dotację w wysokości 1000 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 200 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1200 zł zakupić książki z zakresu biblioterapii, nauki czytania dla najmłodszych, bajeczki, beletrystyka dziecięcą i młodzieżową, które znacznie wzbogaciły zasoby biblioteczne szkoły. W ramach programu zaplanowano na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, recytatorskie oraz współpracę z Biblioteką Gminną.

 

2. Projekt grantowy Fundacji Banku Zachodniego WBK „ Tu mieszkam, tu zmieniam"

Cele konkursu:
- wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną,
- zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej i lokalnym środowisku.

 

W projekcie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie realizując projekt „My artyści –  międzypokoleniowe koło teatralne”.

Na realizację programu, w ramach wygranego projektu, szkoła otrzymała od Banku Zachodniego WBK kwotę pieniężną w wysokości 4.000 zł.  Została ona przekazana na zakup materiałów niezbędnych w działalności koła teatralnego.

 

 

 3. Projekt grantowy Fundacji Nauki dla Środowiska w ramach IX edycji Programu „Działaj lokalnie 2016”

Cele projektu:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich uczestnictwo w zawodach sportowych.
 • Wyłanianie talentów sportowych.
 • Popularyzacja piłki nożnej i zdrowego stylu życia na terenie wsi Konikowo, jak również całej Gminy Świeszyno.
 • Poprawienie stanu kondycji fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zapobieganie zjawiskom patologii.
 • Integracja środowiska lokalnego.

 

W Programie „Działaj lokalnie 2016” uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie realizując projekt „Piłkarska reprezentacja Polski czeka...” Na realizację założonych celów szkoła otrzymała dotację w wysokości 5 000zł, która zostanie przekazana na budowę profesjonalnego boiska do gry w piłkę nożną.

 

 

 4. Fabryka Kompetencji Kluczowych

W latach 2019- 2021w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie realizowany jest projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej ,,Fabryka Kompetencji Kluczowych”, skierowany do uczniów klas I- VI.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadpodstawowym w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:

 1. Wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i uniwersalne;
 3. Program kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu;
 4. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnej.

           Wsparciem zostanie objętych 47 uczniów Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. Udział uczniów  w projekcie jest bezpłatny.

Wartość całego programu dla naszej szkoły wynosi: 87 600,00 zł. Na wartość projektu składają się:

- koszt zakupu pomocy dydaktycznych: 30 000,00 zł

- koszt prowadzenia zajęć: 57 600,00 zł.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona o zakup sprzętu do prowadzenia zajęć terapeutycznych, mikroskopy, tablety.

 

 5. Informacje ogólne o projekcie „Fabryka kompetencji kluczowych”

    W latach 2019-2021 w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie realizowany jest projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej „Fabryka kompetencji kluczowych”. Skierowany jest on do uczniów klas I - VII oraz klas VIII.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, a także uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, ponadpodstawowym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

   Celem projektu jest podniesienie   u uczniów szkoły  kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:

 1. wdrożenie  programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi,      

 1. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,
 2. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu TIK,
 3. stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 4. objęcie wszystkich uczniów kl. VIII uczestniczących w projekcie ofertą indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

 logotypy