Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeszynie udostępniana jest na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

- udostępnianie informacji następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku;

-jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku);

- udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem;

- jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 

 Oprócz odmowy udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Gminy w Świeszynie może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:

- żądana informacja nie jest informacją publiczną;

- Urząd nie dysponuje żądaną informacją;

- istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

             Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej wystąpią dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, zostanie  pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

            W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony  o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jak dostarczyć wniosek:

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:   

- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno nr 71,   76-024 Świeszyno;

- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta;

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@swieszyno.pl;

- skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Świeszynie na platformie ePUAP, adres skrytki: /2at1yc55oe/skrytka na formularzu do wysyłania pism przez ePUAP:  "skargi, wnioski, zapytania do urzędu".

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania  tutaj.

 

Informacja publiczna przetworzona

 

            Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji publicznej przetworzonej w takim zakresie,w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

            Ustawa nie definiuje jednak terminu informacji publicznej przetworzonej. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacją przetworzoną jest informacja, którą na dzień złożenia wniosku Urząd Gminy w Świeszynie nie dysponuje.

            Informacja przetworzona to taka informacja, która została przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy według wskazanych przez niego kryteriów. W efekcie „przetworzenia” dochodzi do powstania jakościowo nowej informacji (dokumentu). Na informację publiczną przetworzoną składa się pewna suma tak zwanej informacji publicznej prostej, dostępnej bez wykazywania interesu publicznego.

            W przypadku kiedy  na dzień złożenia wniosku Urząd Gminy w Świeszynie nie dysponuje gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej, wtedy wytworzenie dokumentu żądanej treści wskazywać będzie na proces jej przetworzenia. Wówczas żądana informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych.

W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a wysokość opłaty ustalana będzie indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.

W przeciwieństwie do informacji prostej, przy której od osoby chcącej ją uzyskać nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, udostępnienie informacji przetworzonej wymaga wykazania, że jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

            Wnioskodawca musi więc wykazać, że informacja którą zamierza uzyskać, nie dotyczy wyłącznie jego interesu ale, że działa on w interesie publicznym, a sprawa o której chce zostać poinformowany ma szczególne - realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur publicznych w określonej dziedzinie życia społecznego i może wpływać na poprawę i usprawnienie wykonywania zadań publicznych dla dobra danej społeczności.