Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dowóz uczniów

INFORMACJA DOT. DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
( w tym uczniów niepełnosprawnych)

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082 ze zm.)

1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego,
z uwzględnieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. 

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

2)  nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

4. Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z  niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)  24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4a.

 Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport
i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

Zasady zgłaszania wniosku o zapewnienie dowozu:
1. Prawo wystąpienia o zorganizowanie dowozu przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym.
2. Wniosek w sprawie dowozu zbiorowego dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka wraz z załącznikami należy złożyć w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie, Świeszyno 36 w terminie do 31 maja br.
3. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego, realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
4. Warunkiem objęcia ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym transportem jest zamieszkanie na terenie Gminy Świeszyno.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w sprawie dowozu zbiorowego dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka wraz z załącznikami:
a) kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
b) kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
c) zaświadczenie ze szkoły, przedszkola lub ośrodka wydane przez dyrektora placówki (można dostarczyć później w terminie do 10 września br.)

Zasady organizacji dowozów:.
2. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Dowóz odbywa się w ściśle określonych godzinach na podstawie harmonogramu, ustalonego na początku roku szkolnego.
5. Dowóz uczniów organizuje się na trasie dom-szkoła-dom dla większej liczby uczniów, a zasadą obowiązującą jest dowożenie całej uprawnionej grupy na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej i kończące najpóźniej. Uczniowie dowożeni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć oraz kończący zajęcia wcześniej niż przewiduje to harmonogram odwozów, zobowiązani są do korzystania z opieki świetlicowej. Czas oczekiwania na zajęcia oraz czas oczekiwania na odwóz po zajęciach nie powinien być dłuższy niż 2 godziny.
6. Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem.
7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas przewozów odpowiada przewoźnik, który wyznacza w tym celu opiekuna dzieci dowożonych.
8. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są zgłaszać dyrektorowi Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie wszelkie nieprawidłowości związane z dowozem.
9. W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie, w terminie 3 dni od dnia rezygnacji.

Obowiązki opiekuna dzieci dowożonych:
1) sprawdzanie stanu liczebnego wewnątrz pojazdu
2) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania osób.
3) przestrzeganie obowiązku wysiadania przez dzieci z pojazdu tylko w miejscach dozwolonych
4) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas przewozu j;
5) przestrzeganie zasad BHP;
6) kontrolowanie zachowania dzieci, obserwacja stanu zdrowia, poinformowanie o spostrzeżeniach rodzica lub nauczyciela opiekującego się dzieckiem w placówce;
7) udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej;
8) składanie i rozkładanie wózka inwalidzkiego, wnoszenie i wynoszenie wózka inwalidzkiego z pojazdu;
9) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dziecka z największą starannością przy niepełnosprawności dziecka;
10) w przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo przeniesienie dziecka z wózka inwalidzkiego do pojazdu i z pojazdu na wózek inwalidzki;

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego:
1) Przekazanie przewoźnikowi aktywnego numeru telefonu kontaktowego i informowanie o jego zmianie;
2) Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas oczekiwania na przyjazd samochodu;
3) Punktualne doprowadzenie dziecka do miejsca oczekiwania na samochód i odebranie go po powrocie ze szkoły;
4) Wcześniejsze poinformowanie opiekuna/przewoźnika o nieobecności dziecka;

http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/getFile?id=424087